Waarom deze privacyverklaring?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (wbp). Behalve de AVG, zijn ook de WMO (Wet maatschappelijke zorg) en de WGBO (Wet op de geneeskundige begeleidingsovereenkomst) van toepassing op de werkzaamheden binnen Begeleiding Vrijzijn. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor Begeleiding Vrijzijn persoonsgegevens vastlegt. Het waarborgen van de privacy van cliënten is van uiterst belang. In dit privacyreglement leest u welke informatie Begeleiding Vrijzijn verzamelt en hoe deze informatie gebruik wordt.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor de cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u begeleidingvrijzijn.nl bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of een begeleider van Begeleiding Vrijzijn waarneemt voor uw zorgaanbieder.

Verwerkingsverantwoordelijke

Begeleiding Vrijzijn is verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Begeleiding Vrijzijn verwerkt en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

 • U kunt Begeleiding Vrijzijn telefonisch bereiken onder nummer: 06-51199481
 • U kunt Begeleiding Vrijzijn mailen op e-mailadres: info@begeleidingvrijzijn.nl
 • Kijk op begeleidingvrijzijn.nl voor meer informatie

Persoonsgegevens

Als u in het kader van de WMO begeleiding ontvangt, wordt u gevraagd naar de verleningsbeschikking van de gemeente waarin de resultaten voor u begeleiding staan vermeld. Op basis van deze informatie wordt een trajectplan met uw doelen opgesteld, dit plan wordt aan uw dossier toegevoegd. In dit plan staan NAW gegevens en bijzondere gegevens over uw medische situatie beschreven. Dit plan wordt tussentijds geëvalueerd en aangevuld met wijzigingen en resultaten uit uw begeleiding.

Dossier

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Begeleiding Vrijzijn, een dossier

aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en begeleidingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor uw begeleiding. Begeleiding Vrijzijn vraagt deze gegevens op bij een andere hulpverlener, zoals de huisarts, na uw expliciete schriftelijke toestemming.

Begeleiding Vrijzijn spant zich in uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer,

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw begeleider heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Uw begeleider heeft wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere hulpverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming tenzij dit wettelijk anders is bepaald.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens afwezigheid van uw begeleider.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat onze administrateur een factuur kan opstellen.

Persoonsgegevens

Om de ondersteuning te kunnen verlenen die bij uw situatie past, gaan we in gesprek. In dit gesprek worden u verschillende vragen gesteld. Deze vragen kunnen onder andere betrekking hebben op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, ondersteuningsbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste ondersteuning en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u begeleiding ontvangt, worden deze gegevens vastgelegd in uw dossier.

Begeleiding Vrijzijn gaat zorgvuldig met uw gegevens. Begeleiding Vrijzijn heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht houdt Begeleiding Vrijzijn registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

 • Hoe worden uw gegevens gebruikt?

Begeleiding Vrijzijn gebruikt uw persoonsgegevens om een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de ondersteuning te verlenen die u wenst of nodig heeft.

Begeleiding Vrijzijn geeft de persoonsgegevens die zij van u ontvangen heeft alleen aan derden door in het kader van de opdracht die u heeft gegeven om bepaalde ondersteuningstaken voor u te verrichten.

 • Toestemming

Uw persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt, hier is een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan Begeleiding Vrijzijn u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede ondersteuning valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien is Begeleiding Vrijzijn verplicht om een dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) ondersteuning te waarborgen.

 • Bewaartermijn gegevens

Zorgaanbieders zijn op basis van de WGBO verplicht om clientdossiers 20 jaar te bewaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de ondersteuning van een goed hulpverlener voortvloeit (of indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken, zullen uw gegevens worden vernietigd voor deze gegevens een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt.

 • Betaling

Voor de bekostiging van de ondersteuning, verstrekt Begeleiding Vrijzijn gegevens – voor zover noodzakelijk – doorgaans aan de gemeente. Op de factuur kunnen onder andere uw NAW-gegevens staan.

Indien de ondersteuning buiten het gemeentelijk aanbod valt, wordt deze mogelijk aan uzelf gefactureerd.

Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens dan brengt Begeleiding Vrijzijn u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit Begeleiding Vrijzijn een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy beschermd is.

Wat zijn uw rechten?

Als cliënt bepaalt u welke gegevens u deelt met Begeleiding Vrijzijn. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt maken, staan hieronder samengevat. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk een verzoek doen. Begeleiding Vrijzijn streeft ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

 • Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw eigen dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag u mij altijd om een afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Dit afschrift wordt eenmalig kosteloos verstrekt.

 • Recht op correctie

Indien u meent dat bepaalde gegevens over u onjuist in de administratie zijn verwerkt dan kunt u om correctie vragen. U kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis overeenkomen met uw huidige situatie.

 • Recht op verwijdering

Indien u niet langer wilt dat bepaalde gegevens in de administratie bewaart blijven kunt u een schriftelijk verzoek indienen om deze gegevens te verwijderen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.

 • Recht op beperking van verwerking

Mocht u op enig moment het gebruik van persoonsgegevens willen beperken, bijvoorbeeld dat bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie worden doorgegeven, dan kunt u mij dit laten weten.

 • Overige rechten

U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Daarnaast heeft u ook het recht om op te vragen door wie en wanneer er bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem aan anderen beschikbaar is gesteld en wanneer er door anderen bepaalde informatie is ingezien of opgevraagd.

Elektronische communicatie

 • Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van “links” met begeleidingvrijzijn.nl zijn verbonden. Het valt buiten de invloed van Begeleiding Vrijzijn hoe deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt.

 • Cookies

Begeleiding Vrijzijn maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u de website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren. Deze gegevens gebruikt Begeleiding Vrijzijn alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

 • Wijziging van deze privacyverklaring

Begeleiding Vrijzijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op met Begeleiding Vrijzijn. De contactgegevens vindt u op begeleidingvrijzijn.nl. Als uw zorgen niet worden opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij het Informatie- en Meldpunt Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt ook de AP informeren over een vermoeden van privacy schending. Uw privacy is belangrijk voor ons, en we streven ernaar eventuele zorgen serieus en adequaat aan te pakken.