Algemene bepalingen behorend bij de begeleidingsovereenkomst tussen de begeleider van Begeleiding Vrijzijn en de Cliënt.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Begeleidingsovereenkomst (hierna: “Overeenkomst”) die is gesloten tussen de Cliënt en René van den Wijngaard met betrekking tot ondersteuning.

Inhoud ondersteuning

Begeleiding Vrijzijn stelt in samenspraak met de Cliënt een plan (hierna: “Trajectplan”) op waarin de ondersteuning (hierna: “Ondersteuning”) die aan de Cliënt wordt geboden nader is uitgewerkt.

 1. Indien Cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een begeleidingsovereenkomst. Deze begeleidingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 • De begeleidingsovereenkomst is tweeledig;
 • De begeleider en de Cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding begeleider – Cliënt.
 • De ondersteuning heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en begeleidingsdoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • In het Trajectplan staat in ieder geval beschreven:
 • Gegevens van de Client en begeleider
 • Uw situatie omschrijving
 • Uw hulpvraag
 • Uw Wensen
 • Hypothese
 • Verwacht resultaat (gemeente)
 • Uw doelen
  • Uw moeilijkheid
  • Uw begeleidingsdoel
  • Begeleidingswijze
 • Begeleidingsresultaten en vervolg (na evaluatie)
 • Beheren trajectplan
 • Wie zijn betrokken bij opstellen trajectplan en hoe?
 • bijstellen of behalen van de doelen, subdoelen en acties in het trajectplan.
 • Planning
  • Begeleidingsmomenten
  • Evaluatiemoment
 • in het kader van ondersteuning via de WMO kan Begeleiding Vrijzijn alleen een Trajectplan opstellen indien de Cliënt een indicatie of beschikking heeft voor de te bieden Ondersteuning. In de Overeenkomst staat beschreven voor welke Ondersteuning Cliënt een indicatie of beschikking heeft en welke Ondersteuning door Begeleiding Vrijzijn aan Cliënt wordt geboden. Het Trajectplan beschrijft de Ondersteuning die valt binnen het kader van de indicatie of beschikking. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart worden overeengekomen.
 • Voorafgaand aan het opstellen van het Trajectplan wordt met de Cliënt besproken wat zijn of haar wensen zijn ten aanzien van de Ondersteuning.

 • Begeleider en de Cliënt treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het Trajectplan indien dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer:
 • geen of gedeeltelijk of geheel geen vergoeding meer ontvangt van de zorgverzekeraar/gemeente of anderszins voor de Ondersteuning als beschreven in het Trajectplan, bijvoorbeeld omdat de indicatie of beschikking eindigt, wordt aangepast, wordt ingetrokken of anders geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd;
 • De Ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer valt binnen de grenzen van de indicatie of beschikking en/of het Trajectplan en/of de mogelijkheden aan Ondersteuning die Begeleiding Vrijzijn kan bieden.

Kwaliteit

Begeleiding Vrijzijn zorgt ervoor dat de Ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze:

 • veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
 • afgestemd is op de reële behoefte van de Cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de Cliënt ontvangt;
 • verstrekt wordt in overeenstemming met de op Begeleiding Vrijzijn verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;
 • verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van de Cliënt.
 1. Begeleiding Vrijzijn kan voor de Ondersteuning derden (o.a. onderaannemers, opdrachtnemers, zzp’ers etc.) inzetten. Indien Begeleiding Vrijzijn derden inzet, zorgt zij ervoor dat deze derden eveneens kwalitatief goede Ondersteuning bieden.
 • Indien de Cliënt ook Ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft Begeleiding Vrijzijn naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits de Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Bij het overlijden van een medewerker van Begeleiding Vrijzijn, blijven de lopende verplichtingen en afspraken tussen Begeleiding Vrijzijn en de Cliënt van kracht. Eventuele overdracht van lopende trajecten of verplichtingen zal plaatsvinden conform de geldende wet- en regelgeving. Begeleiding Vrijzijn zal zich inspannen om de overgang soepel te laten verlopen, met inachtneming van de privacy en belangen van alle betrokken partijen. In geval van overlijden van een medewerker zal Begeleiding Vrijzijn passende maatregelen treffen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Klachten

 1. Indien de Cliënt een klacht heeft over de Ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij Begeleiding Vrijzijn terecht. Begeleiding Vrijzijn zal zich inspannen in onderling overleg met de Cliënt tot een oplossing te komen.
 • Begeleiding Vrijzijn informeert de Cliënt daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij Begeleiding Vrijzijn is geregeld.
 • Begeleiding Vrijzijn is aangesloten bij de branchevereniging van solopartners. De Cliënt kan zich met klachten over de begeleider bij deze branchevereniging melden (info@solopartners.nl.).

Informatie

 1. Begeleiding Vrijzijn verstrekt alle informatie aan de Cliënt die redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de Ondersteuning. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor de Cliënt begrijpelijk is.
 • De Cliënt verstrekt Begeleiding Vrijzijn alle (schriftelijke) informatie die voor Begeleiding Vrijzijn belangrijk kan zijn voor het verlenen van de Ondersteuning. De Cliënt zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.
 • Begeleiding Vrijzijn is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de Cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de Cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers aan arts/specialist of andere begeleider, niet heeft verstrekt.

Dossier en Privacy

 1. Begeleiding Vrijzijn houdt een dossier bij van de Ondersteuning aan de Cliënt. Het dossier bestaat ten minste uit het Trajectplan, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 • De Cliënt heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.
 • Begeleiding Vrijzijn gaat zorgvuldig om met de gegevens van de Cliënt en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.
 • Begeleiding Vrijzijn verstrekt geen informatie over de Ondersteuning van de Cliënt aan derden, (zijnde personen niet direct bij de Ondersteuning betrokken) behalve wanneer de Cliënt daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin Begeleiding Vrijzijn daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

Annuleren / No-show

 1. Als de Cliënt geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken Ondersteuning, laat de Cliënt dit uiterlijk 24 uur voor de geplande start van de Ondersteuning aan Begeleiding Vrijzijn weten.
 • Indien de termijn die in het vorige lid wordt genoemd niet in acht wordt genomen dan behoudt Begeleiding Vrijzijn zich het recht voor om een no-show tarief in rekening te brengen aan de Cliënt van €95-, bestaande uit het volledige bedrag dat Begeleiding Vrijzijn door de niet-tijdige annulering misloopt. Deze clausule is niet van toepassing op Cliënten die ondersteuning ontvangen via de WMO.

Vergoeding van de Ondersteuning

 1. De Cliënt is Begeleiding Vrijzijn vergoeding verschuldigd voor de geleverde Ondersteuning voor zover deze niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar of gemeente of anderszins aan Begeleiding Vrijzijn wordt voldaan. De Cliënt is gehouden tot de betaling aan Begeleiding Vrijzijn van alle kosten die Begeleiding Vrijzijn om welke reden dan ook niet van de zorgverzekering, gemeente c.q. een andere financier vergoed krijgt.
 • Het kan zijn dat de Cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eigen bijdrage.
 • Als de Cliënt naast de Ondersteuning die in het Trajectplan is beschreven ook aanvullende diensten afneemt van Begeleiding Vrijzijn, dan komen deze aanvullende diensten voor rekening van de Cliënt. Aanvullende diensten worden alleen geleverd indien de Cliënt en Begeleiding Vrijzijn dat gezamenlijk hebben afgesproken.

Overige vergoedingen

 1. Indien de Cliënt, diens huisarts of andere begeleider een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden begeleidingstraject met de Cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan de Cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de Cliënt afgesproken uurtarief, indien anders afgesproken. Deze clausule is niet van toepassing op Cliënten die ondersteuning ontvangen via de WMO.

Locatie

 1. Ondersteuning in het kader van de WMO wordt doorgaans verleend bij de Cliënt thuis, waar de begeleider zich als gast gedraagt. Tijdens een sessie wordt er niet gerookt en geen alcohol gedronken. De begeleider is voorzien van een aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt in geval van onbedoelde schade aan eigendommen van de Cliënt. In het onwaarschijnlijke geval van mishandeling van de begeleider door de Cliënt, zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan. Deze richtlijnen dragen bij aan een respectvolle en veilige omgeving voor zowel de begeleider als de Cliënt.
 • In het geval van ondersteuning op een gehuurde begeleidingslocatie, aanvaardt Begeleiding Vrijzijn geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan eigendommen van de Cliënt die voortvloeit uit parkeren op of het betreden van het terrein op de volgende adressen: Wethouder Lemmenstraat 13 in Sint Hubert, Kerkstraat 3 in Mill, en Thijmstraat 40 in Nijmegen of elke andere gehuurde locatie. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor andere mogelijke schade die kan ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal, en het gebruikmaken van de toiletvoorzieningen. We adviseren Cliënten vriendelijk om op de hoogte te zijn van deze clausule in de algemene voorwaarden.
 • Begeleider en de Cliënt gedragen zich op begeleidingslocatie als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastheer. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de begeleider door de Cliënt, zullen op de Cliënt worden verhaald.

Einde Overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:
  1. Met wederzijds goedvinden.
  1. De Cliënt geeft aan schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer

wilt afspreken;

 • Bij het overlijden van de Cliënt.
  • Wanneer de indicatie of beschikking tot het leveren van Ondersteuning geheel of gedeeltelijk verloopt, wordt ingetrokken of anderszins eindigt.
  • Wanneer de overeenkomst tussen Begeleiding Vrijzijn en de zorgverzekeraar, gemeente of anderszins eindigt.
  • Indien het doel geformuleerd in het Trajectplan is bereikt.
  • Door middel van schriftelijke opzegging door Begeleiding Vrijzijn indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:
   • De Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door Begeleiding Vrijzijn.
   • Door toedoen van de Cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige Ondersteuning van de Cliënt ernstig wordt bemoeilijkt.
   • Vanwege organisatorische of budgettaire redenen kan de zorgbehoefte van de Cliënt niet langer op een verantwoorde manier worden gegarandeerd.
   • Nakoming van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van Begeleiding Vrijzijn worden gevergd.

2.         Indien Begeleiding Vrijzijn de Overeenkomst opzegt zal zij, indien de Cliënt dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder.